Specjaliści

Ewa Wojtyńskaneurologopeda, logopeda, pedagog, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej®, terapeuta ręki. Dyrektor Centrum.

Prowadzi terapię dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją i dwujęzycznych. W pracy wykorzystuje techniki Manualnego Torowania Głosek.

Pracuje również z dziećmi wymagającymi korekty wad wymowy oraz wsparcia edukacyjnego w rozwoju.

Szkolenia, warsztaty

 • Terapia neurobiologiczna,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Programowanie języka dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią,
 • Stymultacja mechanizmów lewopółkulowch – usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu,
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera,
 • Techniki terapeutyczne w pracy z osobami jąkającymi się,
 • Dysfagia – objawy zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania,
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka,
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.,
 • Metoda Krakowska® w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Diagnoza i terapia wad wymowy,
 • Metody wywoływania głosek,
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa,
 • Terapia ręki I i II stopnia,
 • Test SON-R 2,5-7 badanie i interpretacja wyników,
 • Warsztaty Manualnego Torowania Głosek (prowadząca Elżbieta Wianecka),
 • Ile? Który? Ćwiczenia podstawowych umiejętności matematycznych przez działanie,
 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF do diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego,
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu NUMICON.

Publikacje

 • „Domino obrazkowe” w „Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym”, wyd. Raabe, Warszawa, 2013,
 • „Zabawy obrazkami – pierwszy osobisty słownik dziecka” w „Gdy dziecko nie mówi”, wyd. Raabe, Warszawa, 2014.

Joanna Słupek

Joanna Słupek logopeda, filolog polski, terapeuta ręki. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością logopedia Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz studiów podyplomowych o kierunku Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Prowadzi terapię dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dyslalią. W szczególny sposób interesuje się rozwojem systemu językowego osób ze spektrum autyzmu.
Pracuje także jako logopeda i terapeuta w przedszkolu integracyjnym.

Szkolenia, warsztaty

 • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy,
 • Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej,
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się cz.1,
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce. Kurs 3-modułowy,
 • Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci,
 • PECS – poziom 1,
 • Behawioralna analiza jezyka w intensywnej pracy terapeutycznej z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii,
 • Terapia ręki I i II stopnia.

Agnieszka Piskowska

Agnieszka Piskowskaneurologopeda, logopeda, pedagog, terapeuta ręki, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją, wadami wymowy.
Pracuje również jako neurologopeda w Szkole Integracyjnej oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Szkolenia, warsztaty

 • Terapia neurobiologiczna,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi,
 • Dysleksja – zagrożenia, diagnoza i terapia w ujęciu Metody Krakowskiej®,
 • Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa,
 • Praca z dzieckiem autystycznym. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Warsztat praktyczny.
 • Ćwiczenia funkcji słuchowych – rozwojowe programowanie terapii,
 • Wykorzystanie metody verbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej,
 • Makaton I stopnia,
 • Integracja Sensoryczna – I i II stopień,
 • Terapia ręki – I stopień,
 • Mowa i komunikacja u osób z autyzmem,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna,
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej,
 • Jak wprowadzić komunikację pozawerbalną dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem? Różne systemy komunikacji AAC ze szczególnym naciskiem na piktogramy,
 • Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak,
 • Terapia manualna w logopedii.

Malwina Kozłowska

Malwina Kozłowska neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog.

Prowadzi terapię dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dyslalią. Doświadczenie zdobywała prowadząc terapię logopedyczną w Centrum Medycznym.
Pracuje również jako logopeda w Szkole Podstawowej.

Szkolenia, warsztaty

 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Logopeda na start,
 • Diagnoza i terapia wad wymowy,
 • Warsztaty Metody Castillo-Moralesa,
 • Skala Ryzyka Dysleksji,
 • Praca w klasie międzykulturowej,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień.

Anna Mężyk neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki.

Prowadzi terapię dzieci z: zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją i wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy. Przedmiotem jej zainteresowań jest także szeroko rozumiana wczesna interwencja logopedyczna i praca z niemowlętami.
Pracuje również jako logopeda w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi.

Szkolenia, warsztaty

 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji (afazja dziecięca) – diagnoza i terapia,
 • Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia,
 • Integracja Sensoryczna – kurs kwalifikacyjny I i II stopień,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopień, diagnoza, terapia, masaż,
 • Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania- część I i II,
 • Wspomaganie rozwoju mowy w oparciu o metodę Integracji Sensorycznej.

Ewa Ochtera neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta funkcji poznawczych Metodą Feuersteina.

Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z: zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją i wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy.
Pracuje także jako neurologopeda w Szkole Podstawowej Specjalnej.

Szkolenia, warsztaty

 • Terapia neurobiologiczna,
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu,
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Ćwiczenia funkcji motorycznych – rozwojowe programowanie terapii,
 • Ćwiczenia funkcji słuchowych – rozwojowe programowanie terapii,
 • Ćwiczenia funkcji wzrokowych – rozwojowe programowanie terapii,
 • Metody wywoływania głosek,
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna,
 • Pielęgnacja i terapia dziecka z Trisomią 21 od pierwszych dni życia do wieku wczesnoszkolnego,
 • Kurs edukacji wczesnoszkolnej Montessori,
 • Uczestnictwo w II Międzynarodowej Neurobiologicznej Konferencji Naukowej „Piękno neurobiologii – mózg wzrokowy w działaniu”,
 • Kwalifikacyjny kurs terapeutyczny. Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina – Instrumental Enrichment I,
 • Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym,
 • Uczestnictwo w VII Międzynarodowej Konferencji Montessori „Zbędna pomoc jest przeszkodą w rozwoju”,
 • „Trening Skutecznego Nauczyciela” dr Thomasa Gordona.

Monika Drausowska-Rokicka logopeda, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz zaburzeniami artykulacyjnymi. Pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Ma doświadczenie w pracy z osobami z zespołami genetycznymi, oraz osobami z uszkodzeniami w CUN.
Pracowała w Wiedniu z dziećmi dwujęzycznymi. Ponad dwa lata prowadziła terapię z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, umożliwiając im porozumienie się z otoczeniem przy pomocy mieszanych metod AAC. Ma doświadczenie w terapii karmienia oraz masażu logopedycznym.

Szkolenia, warsztaty

 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Alternatywne i wspomagające formy komunikacji AAC,
 • Makaton 1 stopień,
 • Efektywne metody terapii rotacyzmu,
 • Czego uczyć i jak uczyć dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością,
 • Szkolenie w zakresie używania Eye Trackera oraz Boardmakera,
 • Efektywna współpraca z rodzicami,
 • Bez klapsa czyli jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice,
 • Bajkoterapia,
 • Interdyscyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar?,
 • Alternatywne metody karmienia dziecka w praktyce neurologopedy,
 • Autyzm w pigułce,
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych.

Małgorzata Wojnar neurologopeda, logopeda, filolog polski, terapeuta ręki, trener grafomotoryki.

Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z: zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją i wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy.
Pracuje również jako neurologopeda w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu.
Współpracuje z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN oraz Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie na oddziale neurologicznym, gdzie zajmuje się pacjentami po udarach, urazach mózgowo-czaszkowych oraz guzach mózgu.

Szkolenia, warsztaty

 • Elastyczny Taping Neurologopedyczny E. de Ru, H. Kaspers i dr M. Brychcy,
 • Masaż logopedyczny,
 • Trener grafomotoryki,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza-terapia-masaż,
 • Terapia Miofunkcjonalna wg Anity Kittel,
 • ABC początkującego logopedy: seplenienie, rotacyzm, wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek,
 • Afazja dziecięca; podstawy diagnozy i terapii zaburzeń afatycznych u dzieci,
 • Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne,
 • Udar mózgu – standardy postępowania i badanie zaburzeń połykania,
 • Afazja – dorośli, moduł I: Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru,
 • Kocham czytać – wczesna nauka czytania,
 • II Konferencja „Badabada”: Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu,
 • Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji? Moduł I i II,
 • Opóźniony rozwój mowy – szkolenie warsztatowe,
 • Terapia logopedyczna ucznia z mową bezdźwięczną,
 • Terapia logopedyczna ucznia ze sygmatyzmem,
 • Terapia logopedyczna ucznia z rotacyzmem,
 • Logorytmika w pracy nauczyciela-logopedy,
 • Diagnoza i terapia logopedyczna ucznia z wadą słuchu,
 • Badanie słuchu w logopedii,
 • Elementy Integracji Sensorycznej (SI) w pracy logopedy,
 • Terapia ręki w pracy logopedy,
 • Wczesna interwencja logopedyczna – warsztat praktyczny,
 • Komunikacja językowa dziecka z autyzmem – diagnoza i terapia logopedyczna,
 • Wprowadzenie do AAC – Alternatywnych Wspomagających Sposobów Komunikacji,
 • Strategie rodzinne w terapii jąkania wczesnodziecięcego,
 • Strategie komunikacyjne w spektrum autyzmu,
 • Innowacyjne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w ujęciu logopedyczno-pedagogicznym.

Karolina Kwolek – neurologopeda, logopeda, audiolog, terapeuta ręki.

Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dyslalią, dysleksją.
Zajmuje się także grupowymi zajęciami z logorytmiki.
Pracuje również jako logopeda w Ośrodku Wczesnej Interwencji.

Szkolenia, warsztaty

 • Dysfagia w Pediatrii i Neonatologii,
 • Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego i staw skroniowo-żuchwowy,
 • Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż,
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka,
 • Nowe i stare zabawy muzyczno-ruchowe jako skuteczny środek terapii negatywnych emocji przedszkolaków,
 • Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej – wersja rozszerzona,
 • Zabawy i ćwiczenia wspierające funkcjonowanie ruchowo-sensoryczne dziecka z autyzmem,
 • Pedagogika Marii Montessori. Rozwijanie potencjału człowieka założenia i sposoby realizacji,
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna personalizowana „GENOM-CZŁOWIEK-ŚWIAT-ZAGROŻENIA”.

Jesteśmy grupą kompetentnych, dobranych terapeutów, którzy stale doskonalą swoje umiejętności i wykazują się zaangażowaniem.
Swoim podejściem i postawą staramy się wydobywać najlepsze cechy i motywować dzieci do pracy.
Nastawiamy się na współpracę z rodzicami i wymianę informacji, co stanowi niezbędny element całościowego podejścia do rozwoju i edukacji każdego dziecka. Budujemy relację która sprowadza się do odpowiedzi na pytanie:

Jak wspólnie możemy pomóc dziecku?

Facebook

YouTube