Regulamin

obowiązuje od 01.06.2022 r.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Centrum Terapeutyczne Abu i dostępny jest do wglądu w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej: https://abu.pl/regulamin/.
 2. Centrum Terapeutyczne Abu prowadzone jest przez firmę Abu Ewa Wojtyńska z siedzibą przy Al. Waszyngtona 33/93, 04-030 Warszawa, NIP: 1250422990, REGON: 147004047.
 3. Centrum Terapeutyczne Abu jest niepubliczną placówką, świadczącą odpłatne usługi dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnoz, konsultacji i terapii neurologopedycznych, logopedycznych, pedagogicznych.
 4. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Centrum Terapeutyczne Abu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.
 5. Centrum Terapeutyczne Abu w Warszawie czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 20:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Zajęcia prowadzone są zgodnie z aktualną ofertą dostępną w siedzibie oraz na stronie internetowej www.abu.pl, z zastrzeżeniem możliwości zmiany oferty w zakresie świadczonych usług oraz cen za prowadzone zajęcia.
 7. Zapisu na zajęcia dokonujemy telefonicznie lub SMS-em pod numerem 797 555 020 oraz e-mailem na adres abu@abu.pl.
 8. Centrum Terapeutyczne Abu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na zajęcia ze względu na brak miejsc.
 9. Diagnozy, konsultacje oraz zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie rodzica bądź opiekuna.
 10. Przed rozpoczęciem cyklicznych zajęć terapeutycznych przeprowadzana jest diagnoza dziecka.
 11. Rodzic bądź opiekun zobowiązany jest do przekazania terapeucie informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka oraz prowadzonych aktualnie terapii w innych ośrodkach.
 12. Centrum Terapeutyczne Abu prowadzi zajęcia diagnostyczne wyłącznie w formie stacjonarnej, zaś zajęcia konsultacyjne i terapeutyczne w formie stacjonarnej i online.
 13. Zajęcia diagnostyczne, konsultacyjne i terapeutyczne stacjonarne trwają 60 minut lub 30 minut. Podczas zajęć terapeutycznych stacjonarnych praca z dzieckiem trwa 55 minut (dla zajęć 60 minutowych) lub 25 minut (dla zajęć 30 minutowych), a pozostałe 5 minut jest przeznaczone na rozmowę z rodzicem bądź opiekunem (informacja o przebiegu zajęć, postępach w terapii i przekazanie zaleceń do pracy w domu) oraz przygotowanie dziecka do wyjścia z gabinetu.
 14. Zajęcia konsultacyjne i terapeutyczne online trwają 15 minut, 30 minut lub 45 minut, zależnie od możliwości koncentracji dziecka przy monitorze.
 15. W czasie trwania zajęć stacjonarnych i online, obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń prowadzonych zajęć oraz biorących w niej udział terapeutów i dzieci. Zakaz dotyczy zarówno opcji nagrywania z poziomu platformy, przez którą jest prowadzona lekcja online, jak i za pomocą innych narzędzi.
 16. Pomoce i materiały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie zajęć stacjonarnych i online objęte są prawami autorskimi majątkowymi i obowiązuje całkowity zakaz ich wydawania drukiem, powielania, rozpowszechnienia, wprowadzenia do sieci komputerowej.
 17. Rodzic/opiekun dziecka, który naruszył zakaz fotografowania, nagrywania, utrwalania zajęć stacjonarnych lub online lub zakaz wydania drukiem, powielenia, rozpowszechnienia, wprowadzenia do sieci komputerowej pomocy i materiałów dydaktycznych zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 18. W trakcie terapii stacjonarnej dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponosi rodzic lub opiekun.
 19. Rodzic bądź opiekun ma prawo być obecny w gabinecie podczas zajęć terapeutycznych stacjonarnych. W celu lepszego skupienia uwagi dziecka na zadaniach, tylko jeden rodzic lub opiekun uczestniczy w zajęciach terapeutycznych. Terapeuta ma prawo poprosić rodzica, opiekuna o opuszczenie sali, jeśli podnosi to efektywność terapii.
 20. W zajęciach terapeutycznych stacjonarnych nie powinny uczestniczyć przeziębione lub chore dzieci.
 21. Rodzic bądź opiekun jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń terapeuty oraz systematycznej pracy z dzieckiem w domu.
 22. Centrum Terapeutyczne Abu zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy w przypadku częstych nieobecności dziecka na zajęciach, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.
 23. Podmiot gospodarczy, który za realizowane usługi będzie chciał otrzymać fakturę, powinien poinformować o tym przed realizacją usługi lub dokonaniem przedpłaty.
 24. Opłaty reguluje się:
  a) każdorazowo po zajęciach: gotówką,
  b) dokonując przedpłaty:
  – online za pośrednictwem formularza płatności serwisu Przelewy24 zamieszczonego na stronie internetowej: https://abu.pl/kontakt/.
  Do płatności online doliczona zostanie opłata w wysokości 1,52% wpłacanej kwoty, równoważna prowizji pobieranej przez operatora transakcji.
  – przelewem zwykłym na odbiorcę: Abu Ewa Wojtyńska, nr rachunku (ING Bank Śląski S.A.): 80 1050 1025 1000 0092 6175 6044, w tytule wpisując: imię i nazwisko dziecka, nazwę usługi.
  Przedpłata powinna wpłynąć na powyższe konto, najpóźniej jeden dzień przed ustalonym terminem zajęć.
 25. Dokonując płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 akceptujecie Państwo regulamin tego serwisu, a wasz adres email zostaje przekazany tej usłudze na potrzeby przetworzenia płatności zgodnie z Regulaminem dokonywania płatności w Serwisie Przelewy24, zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.przelewy24.pl/regulamin/.
 26. Opinie, zaświadczenia, informacje o przebiegu terapii są odpłatne. Wystawiane są na zamówienie rodzica bądź opiekuna, co najmniej po 3 wizytach i nie później niż jeden miesiąc od zakończenia współpracy.
 27. Faktury zbiorcze za wykonane usługi wystawiane są na życzenie rodzica bądź opiekuna do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu wykonania usług bądź otrzymania całości lub części zapłaty. Faktury przesyłamy w postaci elektronicznej (format PDF) na adres mailowy rodzica/opiekuna.
 28. Centrum Terapeutyczne Abu zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć zgodnie z ustalonym grafikiem. W przypadku choroby terapeuty, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie zajęć zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. W przypadku wniesienia opłaty za zajęcia rodzicowi bądź opiekunowi przysługuje zwrot pieniędzy za niezrealizowane zajęcia lub przeniesienie opłaty na kolejne zajęcia.
 29. W przypadku nieobecności terapeuty prowadzącego, zajęcia może poprowadzić w zastępstwie inny terapeuta.
 30. Obowiązuje punktualne przychodzenie na zajęcia.
 31. Spóźnienie dziecka na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani obniżenia płatności za nie.
 32. Rodzic bądź opiekun ma prawo odwołać zajęcia bez podawania przyczyny najpóźniej do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym terapię.
 33. Zajęcia odwołujemy wysyłając SMS pod numer telefonu 797 555 020 lub e-maila na adres abu@abu.pl.
 34. W przypadku nie odwołania zajęć w terminie wskazanym w punkcie 32 Regulaminu zostają one uznane za wykonane, a ich koszt wynosi 50% ceny usługi.
 35. Podczas deszczowych i wilgotnych dni rodzic/opiekun proszony jest o zakładanie jednorazowych foliowych ochraniaczy na obuwie (znajdują się w poczekalni) oraz przynoszenie obuwia zmiennego dla dziecka.
 36. Nieprzestrzeganie przez rodzica bądź opiekuna powyższych zasad, może być powodem wypowiedzenia świadczenia usług terapeutycznych,
 37. Reklamacje związane z realizacją usług prosimy kierować pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres abu@abu.pl, w tym za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej: https://abu.pl/kontakt/. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie rodzica/opiekuna, a także jego dane. Centrum Terapeutyczne Abu rozpatrzy reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację będzie wysyłana na adres mailowy rodzica/opiekuna,
 38. Centrum Terapeutyczne Abu może dokonać aktualizacji postanowień Regulaminu, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa, umów z usługodawcami lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Poinformujemy o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji na witrynie internetowej znajdującej się pod adresem www.abu.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

Facebook