Regulamin

 1. Centrum Terapeutyczne Abu jest niepubliczną placówką, świadczącą odpłatne usługi dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnoz, konsultacji i terapii neurologopedycznych, logopedycznych, pedagogicznych.
 2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Centrum Terapeutyczne Abu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.
 3. Centrum Terapeutyczne Abu w Warszawie czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 20:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Zajęcia prowadzone są zgodnie z aktualną ofertą dostępną w siedzibie oraz na stronie internetowej www.abu.pl, z zastrzeżeniem możliwości zmiany oferty w zakresie świadczonych usług oraz cen za prowadzone zajęcia.
 5. Zapisu na zajęcia można dokonać telefonicznie lub SMS-em pod numerem 797 555 020 oraz mailowo pod adresem abu@abu.pl.
 6. Centrum Terapeutyczne Abu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na zajęcia ze względu na brak miejsc.
 7. Diagnozy, konsultacje oraz zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie rodzica bądź opiekuna.
 8. Rodzic bądź opiekun zobowiązany jest do przekazania terapeucie informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka oraz prowadzonych aktualnie terapii w innych ośrodkach.
 9. Przed rozpoczęciem cyklicznych zajęć terapeutycznych przeprowadzana jest diagnoza dziecka.
 10. Zajęcia terapeutyczne trwają 60 minut, przy czym terapia trwa 55 minut, a pozostałe 5 minut jest przeznaczone na rozmowę z rodzicem bądź opiekunem (informacja o przebiegu zajęć, postępach w terapii i przekazanie zaleceń do pracy w domu) oraz przygotowanie dziecka do wyjścia z gabinetu.
 11. Podczas zajęć terapeutycznych obowiązuje zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku.
 12. W trakcie terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponosi rodzic lub opiekun.
 13. Rodzic bądź opiekun ma prawo być obecny w gabinecie podczas zajęć terapeutycznych. W celu lepszego skupienia uwagi dziecka na zadaniach, tylko jeden rodzic lub opiekun uczestniczy w zajęciach terapeutycznych. Terapeuta ma prawo poprosić rodzica, opiekuna o opuszczenie sali, jeśli podnosi to efektywność terapii.
 14. W zajęciach terapeutycznych nie powinny uczestniczyć przeziębione lub chore dzieci.
 15. Rodzic bądź opiekun jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń terapeuty oraz systematycznej pracy z dzieckiem w domu.
 16. Centrum Terapeutyczne Abu zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy w przypadku częstych nieobecności dziecka na zajęciach, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.
 17. Opłaty reguluje się gotówką każdorazowo po zajęciach lub dokonując przedpłaty przelewem na odbiorcę: Abu Ewa Wojtyńska, nr rachunku (ING Bank Śląski S.A.): 80 1050 1025 1000 0092 6175 6044, w tytule wpisując: imię i nazwisko dziecka, nazwę usługi. Przedpłata powinna wpłynąć na powyższe konto, najpóźniej jeden dzień przed ustalonym terminem zajęć.
 18. Opinie, zaświadczenia, informacje o przebiegu terapii są odpłatne. Wystawiane są na zamówienie rodzica bądź opiekuna, co najmniej po 3 wizytach i nie później niż jeden miesiąc od zakończenia współpracy.
 19. Faktury zbiorcze za wykonane usługi wystawiane są na życzenie rodzica bądź opiekuna do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu wykonania usług bądź otrzymania całości lub części zapłaty. Faktury przesyłamy w postaci elektronicznej (format PDF) na adres mailowy rodzica/opiekuna.
 20. Centrum Terapeutyczne Abu zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć zgodnie z ustalonym grafikiem. W przypadku choroby terapeuty, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie zajęć zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. W przypadku wniesienia opłaty za zajęcia rodzicowi bądź opiekunowi przysługuje zwrot pieniędzy za niezrealizowane zajęcia lub przeniesienie opłaty na kolejne zajęcia.
 21. W przypadku nieobecności terapeuty prowadzącego, zajęcia może poprowadzić w zastępstwie inny terapeuta.
 22. Obowiązuje punktualne przychodzenie na zajęcia.
 23. Spóźnienie dziecka na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani obniżenia płatności za nie.
 24. Rodzic bądź opiekun ma prawo odwołać zajęcia bez podawania przyczyny najpóźniej do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym terapię.
 25. Zajęcia można odwołać telefonicznie (SMS) pod numerem 797 555 020 lub e-mailem pod adresem abu@abu.pl.
 26. W przypadku nie odwołania zajęć w terminie wskazanym w punkcie 24 Regulaminu zostają one uznane za wykonane, a ich koszt wynosi 50% ceny usługi.
 27. Podczas deszczowych i wilgotnych dni rodzic/opiekun proszony jest o zakładanie jednorazowych foliowych ochraniaczy na obuwie (znajdują się w poczekalni) oraz przynoszenie obuwia zmiennego dla dziecka.
 28. Nieprzestrzeganie przez rodzica bądź opiekuna powyższych zasad, może być powodem wypowiedzenia świadczenia usług terapeutycznych.

Facebook

YouTube