Metody pracy

Metoda Krakowska® jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Została opracowana dzięki wieloletniej pracy terapeutycznej i badawczej pani profesor Jagody Cieszyńskiej oraz zespołu związanego z Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, oraz Zespołu Diagnozy i Terapii Języka (następnie Zespołu Wczesnego Wspomagania) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie.
Podstawowym założeniem terapii jest systemowa – w tej samej kolejności jak przy rozwoju zdrowego dziecka, stymulacja rozwoju poznawczego i intelektualnego dziecka, zmierzająca do budowania systemu językowego, komunikacyjnego w jego umyśle.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się w obecności rodziców, by uczyli się jak postępować i pracować z dzieckiem w domu.

Podstawowe elementy Metody Krakowskiej®:dziewczynka układa

 • stymulacja słuchowa,
 • komunikacja ułatwiona,
 • gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne,
 • Manualne Torowanie Głosek,
 • programowanie języka,
 • dziennik wydarzeń,
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • terapia funkcji wzrokowych,
 • stymulacja funkcji motorycznych,
 • wybór dominującej ręki,
 • kształtowanie zabawy tematycznej,
 • stymulacja lewej półkuli mózgu,
 • kształtowanie zachowań społecznych,
 • stymulacja poznania zmysłowego,
 • stymulacja pamięci,
 • kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • logoterapia (rozmowa z rodzicem, wyjaśnienie zasad terapii, przekazanie zaleceń do pracy z dzieckiem w domu).

Metoda Krakowska® jest skuteczna w pracy z dziećmi:dziewczynka z układanką

 • z autyzmem,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • z zespołem Aspergera,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z wadami wymowy,
 • z zespołem Downa,
 • z alalią (SLI),
 • z afazją,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z implantem ślimakowym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • niedosłyszącymi,
 • dwujęzycznymi,
 • zagrożonymi dysleksją i dyslektycznymi.

Manualne Torowanie Głosek (MTG) to metoda która pozwala torować ruch narządów artykulacyjnych i wywoływać sylaby, z których będą następnie budowane wyrazy i zdania. Chodzi o uruchomienie narządów artykulacyjnych przez terapeutę. Terapeuta pomaga dziecku ustawić żuchwę, zęby i język, tak aby układ odpowiadał wypowiadanej głosce. Podczas pierwszych zajęć dzieci krzyczą, ponieważ odczuwają dyskomfort z powodu utrzymywanej przez terapeutę pozycji narządów artykulacyjnych, jednak dzięki temu protestowi uruchamiana jest krtań, a tym samym głos, który możemy przekształcić w artykulację. Zastosowanie MTG u małych dzieci przynosi ogromne efekty, których wymiarem są późniejsze, samodzielnie formułowane wypowiedzi. Jeśli dziecko zaczyna językowo opisywać świat, zmniejsza się liczba nieporządanych zachowań, będących skutkiem frustracji, wynikającej z braku komunikacji. Dzięki MTG dziecko z zaburzeniami komunikacji językowej może przeżyć doświadczenie użycia języka, które jest warunkiem koniecznym do tworzenia się struktur mentalnych budujących rozumienie mowy. Autorką metody jest Elżbieta Wianecka.

System Numicon to zestaw kolorowych kształtów i kołeczków, którymi dziecko bawi się i uczy jednocześnie. Stworzony został w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii, gdzie zarówno dzieci zdrowe, jak i z zaburzeniami rozwojowymi uczyły się matematyki z kształtami Numicon odnosząc sukcesy. Klocki odpowiadają cyfrom od 1 do 10 tak, by bez użycia znaku graficznego można je przedstawić i stworzyć w umyśle dziecka wyobrażenie pojęcia liczby i zrozumieć relacje zachodzące między nimi. Za pomocą Numiconu nasi podopieczni uczą się matematyki wszystkimi zmysłami i sami zauważają, że każda kolejna z cyfr jest o 1 większa, lub o 1 mniejsza, a także, że poszczególne elementy łączą się ze sobą. Eksperymentując z klockami, na początku poprzez zabawę, uczą się dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, by podczas nauki w szkole z łatwością przejść w świat cyfr, liczb i działań matematycznych.
Numicon wykorzystuje podejście polisensoryczne – dzieci podczas zajęć budują konstrukcje, tworzą układy i schematy, dzięki specjalnym klockom zarówno wzrokiem jak i dotykiem uczą się jak liczby są ze sobą.
Zajęcia skierowane są do dzieci z różnymi dysfunkcjami w rozwoju oraz do dzieci zdrowych. Terapia z wykorzystaniem klocków Numicon to holistyczne podejście – obejmuje naukę matematyki, stymulację funkcji poznawczych oraz ćwiczenia językowe.
Wykonywane zadania mają na celu: kształtowanie pojęcia liczby, przygotowanie do nauki matematyki, rozszerzanie języka matematycznego, rozumienie i wykonywanie poleceń, stymulację funkcji poznawczych, rozwój motoryki małej.

W trakcie zajęć wykorzystujemy pomoce przygotowane przez wieloletnich praktyków Metody Krakowskiej®. Stosujemy również materiały, które na potrzeby specyficznych zadań i potrzeb dziecka przygotowuje terapeuta.
Rodzicom umożliwiamy obserwację prowadzonych ćwiczeń i przekazujemy wskazówki do pracy w domu.

Facebook

YouTube