Metody pracy

Terapia wad wymowy dzieci i młodzieży z nieprawidłową wymową różnych głosek. Ma na celu wytworzenie prawidłowych realizacji głosek a następnie utrwalenie ich w mowie. Ćwiczenia i metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Podstawowe ćwiczenia, metody wykorzystywane w terapii wad wymowy:

 • ćwiczenia artykulacyjne,
 • metodę wyjaśniania położenia narządów mowy,
 • metodę wzrokową,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • ćwiczenia kształcące słuch fonemowy,
 • metodę przekształceń artykulacyjnych,
 • metodę mechaniczną,
 • ćwiczenia autokontroli słuchowej,
 • ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej,
 • terapia miofunkcjonalna,
 • masaż logopedyczny.

Terapia funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi za pomocą Metody Krakowskiej®. Stymulacja opiera się na neuroplastyczności mózgu i jego zdolności do tworzenia nowych połączeń nerwowych w wyniku organizowanych doświadczeń. Została opracowana dzięki wieloletniej pracy terapeutycznej i badawczej pani profesor Jagody Cieszyńskiej oraz zespołu związanego z Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, oraz Zespołu Diagnozy i Terapii Języka (następnie Zespołu Wczesnego Wspomagania) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie.
Podstawowym założeniem terapii jest systemowa – w tej samej kolejności jak przy rozwoju zdrowego dziecka, stymulacja rozwoju poznawczego i intelektualnego dziecka, zmierzająca do budowania systemu językowego, komunikacyjnego w jego umyśle.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się w obecności rodziców, by uczyli się jak postępować i pracować z dzieckiem w domu.

Metoda Krakowska® jest skuteczna i wykorzystywana w pracy z dziećmi:dziewczynka z układanka

 • z autyzmem,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • z zespołem Aspergera,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z wadami wymowy,
 • z zespołem Downa,
 • z alalią (SLI),
 • z afazją,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z implantem ślimakowym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • niedosłyszącymi,
 • dwujęzycznymi,
 • zagrożonymi dysleksją i dyslektycznymi.

Podstawowe elementy Metody Krakowskiej®:dziewczynka układa

 • stymulacja słuchowa,
 • komunikacja ułatwiona,
 • gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne,
 • Manualne Torowanie Głosek,
 • programowanie języka,
 • dziennik wydarzeń,
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • terapia funkcji wzrokowych,
 • stymulacja funkcji motorycznych,
 • wybór dominującej ręki,
 • kształtowanie zabawy tematycznej,
 • stymulacja lewej półkuli mózgu,
 • kształtowanie zachowań społecznych,
 • stymulacja poznania zmysłowego,
 • stymulacja pamięci,
 • kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • logoterapia (rozmowa z rodzicem, wyjaśnienie zasad terapii, przekazanie zaleceń do pracy z dzieckiem w domu).

Terapia dla dzieci niemówiących przy wykorzystaniu Manualnego Torowanie Głosek (MTG). Metoda pozwala torować ruch narządów artykulacyjnych i wywoływać sylaby, z których będą następnie budowane wyrazy i zdania. Chodzi o uruchomienie narządów artykulacyjnych przez terapeutę. Terapeuta pomaga dziecku ustawić żuchwę, zęby i język, tak aby układ odpowiadał wypowiadanej głosce. Podczas pierwszych zajęć dzieci krzyczą, ponieważ odczuwają dyskomfort z powodu utrzymywanej przez terapeutę pozycji narządów artykulacyjnych, jednak dzięki temu protestowi uruchamiana jest krtań, a tym samym głos, który możemy przekształcić w artykulację. Zastosowanie MTG u małych dzieci przynosi ogromne efekty, których wymiarem są późniejsze, samodzielnie formułowane wypowiedzi. Jeśli dziecko zaczyna językowo opisywać świat, zmniejsza się liczba nieporządanych zachowań, będących skutkiem frustracji, wynikającej z braku komunikacji. Dzięki MTG dziecko z zaburzeniami komunikacji językowej może przeżyć doświadczenie użycia języka, które jest warunkiem koniecznym do tworzenia się struktur mentalnych budujących rozumienie mowy. Autorką metody jest Elżbieta Wianecka.

Nauka matematyki dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym za pomocą Systemu Numicon. To zestaw kolorowych kształtów i kołeczków, którymi dziecko bawi się i uczy jednocześnie. Stworzony został w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii, gdzie zarówno dzieci zdrowe, jak i z zaburzeniami rozwojowymi uczyły się matematyki z kształtami Numicon odnosząc sukcesy. Klocki odpowiadają cyfrom od 1 do 10 tak, by bez użycia znaku graficznego można je przedstawić i stworzyć w umyśle dziecka wyobrażenie pojęcia liczby i zrozumieć relacje zachodzące między nimi. Za pomocą Numiconu nasi podopieczni uczą się matematyki wszystkimi zmysłami i sami zauważają, że każda kolejna z cyfr jest o 1 większa, lub o 1 mniejsza, a także, że poszczególne elementy łączą się ze sobą. Eksperymentując z klockami, na początku poprzez zabawę, uczą się dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, by podczas nauki w szkole z łatwością przejść w świat cyfr, liczb i działań matematycznych.
Numicon wykorzystuje podejście polisensoryczne – dzieci podczas zajęć budują konstrukcje, tworzą układy i schematy, dzięki specjalnym klockom zarówno wzrokiem jak i dotykiem uczą się jak liczby są ze sobą.
Zajęcia skierowane są do dzieci z różnymi dysfunkcjami w rozwoju oraz do dzieci zdrowych. Terapia z wykorzystaniem klocków Numicon to holistyczne podejście – obejmuje naukę matematyki, stymulację funkcji poznawczych oraz ćwiczenia językowe.
Wykonywane zadania mają na celu: kształtowanie pojęcia liczby, przygotowanie do nauki matematyki, rozszerzanie języka matematycznego, rozumienie i wykonywanie poleceń, stymulację funkcji poznawczych, rozwój motoryki małej.

W trakcie zajęć wykorzystujemy profesjonalne akcesoria, pomoce terapeutyczne przygotowane przez specjalistyczne wydawnictwa. Stosujemy również materiały, które na potrzeby specyficznych zadań i potrzeb dziecka przygotowuje terapeuta.
Rodzicom umożliwiamy obserwację prowadzonych ćwiczeń i przekazujemy wskazówki do pracy w domu.