Specjaliści

Ewa Wojtyńskaneurologopeda, pedagog, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej®, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki.
Dyrektor Centrum Terapeutycznego Abu.

Prowadzi konsultacje i terapie dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją i dwujęzycznymi. Konsultuje dzieci wymagające diagnostyki wędzidełek. Pracuje także z dziećmi wymagającymi korekty wad wymowy oraz wsparcia edukacyjnego w rozwoju.

Szkolenia, warsztaty

 • Terapia neurobiologiczna,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Programowanie języka dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią,
 • Stymultacja mechanizmów lewopółkulowch – usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu,
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera,
 • Techniki terapeutyczne w pracy z osobami jąkającymi się,
 • Dysfagia – objawy zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania,
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka,
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.,
 • Metoda Krakowska® w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Diagnoza i terapia wad wymowy,
 • Metody wywoływania głosek,
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa,
 • Terapia ręki I i II stopnia,
 • Test SON-R 2,5-7 badanie i interpretacja wyników,
 • Warsztaty Manualnego Torowania Głosek (prowadząca Elżbieta Wianecka),
 • Ile? Który? Ćwiczenia podstawowych umiejętności matematycznych przez działanie,
 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF do diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego,
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu NUMICON,
 • Niemowlak u logopedy, część I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem,
 • Niemowlak u logopedy, cześć II. Miobobo. Krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne,
 • Diagnoza i terapia miofunkcjonalna,
 • MIOGOPEDIA – terapia miofunkcjonalna praktycznie,
 • Seplenienie międzyzębowe – postępowanie logopedyczne,
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii – podejście praktyczne.

Publikacje

 • „Domino obrazkowe” w „Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym”, wyd. Raabe, Warszawa, 2013,
 • „Zabawy obrazkami – pierwszy osobisty słownik dziecka” w „Gdy dziecko nie mówi”, wyd. Raabe, Warszawa, 2014.

Joanna Słupek

Joanna Słupeklogopeda, filolog polski, licencjonowany terapeuta behawioralny (PLTB nr 266/T/2020), terapeuta ręki.

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością logopedia Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz studiów podyplomowych o kierunku Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Prowadzi terapie dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dyslalią.
W szczególny sposób interesuje się rozwojem systemu językowego osób ze spektrum autyzmu.
Pracuje także jako logopeda i terapeuta w przedszkolu integracyjnym.

Szkolenia, warsztaty

 • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy,
 • Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej,
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się cz.1,
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce. Kurs 3-modułowy,
 • Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci,
 • PECS – poziom 1,
 • Behawioralna analiza języka w intensywnej pracy terapeutycznej z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii,
 • Terapia ręki I i II stopnia.

Agnieszka Piskowska

Agnieszka Piskowskaneurologopeda, pedagog, terapeuta ręki, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS, terapeuta miofunkcjonalny.

Prowadzi konsultacje, terapie dzieci i młodzieży z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją, wadami wymowy. Konsultuje dzieci wymagające diagnostyki wędzidełek.
Pracuje również jako neurologopeda w szkole integracyjnej oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Szkolenia, warsztaty

 • Terapia neurobiologiczna,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi,
 • Dysleksja – zagrożenia, diagnoza i terapia w ujęciu Metody Krakowskiej®,
 • Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa,
 • Praca z dzieckiem autystycznym. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Warsztat praktyczny.
 • Ćwiczenia funkcji słuchowych – rozwojowe programowanie terapii,
 • Wykorzystanie metody verbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej,
 • Makaton I stopnia,
 • Integracja Sensoryczna – I i II stopień,
 • Terapia ręki – I stopień,
 • Mowa i komunikacja u osób z autyzmem,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna,
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej,
 • Jak wprowadzić komunikację pozawerbalną dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem? Różne systemy komunikacji AAC ze szczególnym naciskiem na piktogramy,
 • Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak,
 • Terapia manualna w logopedii,
 • Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego (ENMOT),
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych,
 • Diagnoza i terapia stawu skroniowo-żuchwowego w gabinecie logopedycznym,
 • Terapia miofunkcjonalna. Kompleksowy program obszaru orofacjalnego I i II stopnia.

Kinga Rybińska

Kinga Rybińska logopeda, filolog angielski, pedagog, terapeuta miofunkcjonalny, trener emisji głosu dla dzieci i nastolatków (szybka, niezrozumiała mowa).

Prowadzi konsultacje, terapie dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej oraz artykulacyjnymi. Pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, z wadami słuchu oraz dwujęzycznymi. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży w zakresie wad wymowy, jąkania oraz emisji głosu. Konsultuje dzieci wymagające diagnostyki wędzidełek.
Pracuje też jako logopeda w przedszkolu.

Szkolenia, warsztaty

 • Staż logopedyczny w fundacji dla dzieci i dorosłych z autyzmem Synapsis,
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego,
 • Sygmatyzm interdentalny – podejście holistyczne,
 • Mowa bezdźwięczna w gabinecie logopedy,
 • Metody terapeutyczne w dyslalii,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS,
 • Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych,
 • AAC jako wsparcie mówienia,
 • AAC w autyzmie,
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego,
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia,
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie (Ewelina Mendala Kwoczek),
 • PECS – poziom 1 (Pyramid Educational Consultants),
 • MIOGOPEDIA – terapia miofunkcjonalna praktycznie,
 • Seplenienie międzyzębowe i boczne a dysfunkcje w obszarze orofacjalnym – diagnoza i terapia miofunkcjonalna,
 • Warsztaty wywoływania głosek w ujęciu motorycznym,
 • Terapia manualna w zaburzeniach artykulacyjnych – podejście interdyscyplinarne,
 • Masaż logopedyczny – podejście całościowe z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych,
 • SMURF + FTM (diagnoza i terapia wad wymowy w ujęciu Strategicznej Metody Usprawniania realizacji Fonemów wraz z Fizjologiczną Terapia Miofunkcjonalną),
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych.

Anna Ludwiczak

Anna Ludwiczak logopeda, pedagog, terapeuta ręki, trener Sensoplastyki.

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku pedagogika w zakresie wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Prowadzi terapie dzieci z: wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dwujęzycznymi, alalią, afazją, dysleksją, jąkaniem. Konsultuje dzieci wymagające diagnostyki wędzidełek.
Pracuje także jako nauczyciel przedszkolny.

Szkolenia, warsztaty

 • Logorytmika – ruch, słuch, słowo,
 • Nauczanie polisensoryczne, czyli jak wykorzystać wszystkie zmysły przedszkolaka, aby stworzyć dziecku optymalne warunki do rozwoju,
 • Afazja terapia dzieci z zaburzeniami mowy,
 • Logopedyczne ABC, Logopedyczne badanie przesiewowe,
 • Zaburzenia mowy u dzieci – profilaktyka i terapia logopedyczna,
 • Kolejność wywoływania głosek, Trzy szeregi,
 • Rozpoznawanie wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Trener 1 stopnia Sensoplastyki,
 • Trening Umiejętności Społecznych – certyfikat nr 203/02/2018,
 • Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • Dziecko z autyzmem w wychowaniu przedszkolnym,
 • Terapia Ręki I i II stopnia,
 • CMC (Children Massaging Children) 4xD (dzieci Dzieciom Dar Dotyku).

Marta Hećko logopeda, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Ukończyła logopedię na Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, jest też absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim.

Prowadzi terapie dzieci i młodzieży z: wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dwujęzycznymi, alalią, afazją, dysleksją.
Pracuje również jako pedagog oraz logopeda w szkole podstawowej.

Szkolenia, warsztaty

 • Ćwiczenia budowania prawidłowego napięcia mięśniowego w terapii logopedycznej,
 • Lambdacyzm i głoski wargowo-zębowe – diagnoza i terapia,
 • Uczniowie z zaburzeniami autyzmu,
 • Afazja- terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego w wieku szkolnym,
 • Połykanie w logopedii, diagnoza i terapia logopedyczna z elementami mioterapii,
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej,
 • Kinesiotaping w logopedii,
 • Masaż logopedyczny.

Małgorzata Kacperczyk logopeda, psycholog, terapeuta ręki, instruktor masażu Metodą Shantala.

Ukończyła podyplomowe studia logopedyczne na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, jest też absolwentką psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prowadzi terapie dzieci z: wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dwujęzycznymi, alalią, afazją, dysleksją.
Pracuje również również jako logopeda i psycholog w przedszkolu integracyjnym.

Szkolenia, warsztaty

 • Autyzm, Zespół Asergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne – I stopień,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Terapia ręki,
 • Masaż dzieci i osób dorosłych Metodą Shantala.

Aleksandra Derecka logopeda.

Ukończyła logopedię ogólną i kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim. Posługuje się polskim językiem migowym. 
W swojej praktyce zawodowej zajmowała się terapią grupową i indywidualną dzieci w przedszkolu oraz w gabinecie logopedycznym.

Prowadzi terapie dzieci z: wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, alalią, afazją, dysleksją. Konsultuje dzieci wymagające diagnostyki wędzidełek.

Szkolenia, warsztaty

 • Diagnostyka i fizjoterapia w zaburzeniach stawu skroniowo-żuchwowego u dzieci i młodzieży,
 • Dysfunkcje czaszkowo-kręgosłupowe – współpraca ortodonta-fizjoterapeuta-logopeda,
 • Warsztaty wywoływania głosek w ujęciu motorycznym,
 • Parafunkcje w obrębie narządu żucia – strategie terapeutyczne.

Adriana Jabłońska logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, w trakcie specjalizacji z neurologopedii.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na kierunku logopedia ogólna i kliniczna oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej, na kierunku pedagogika specjalna – logopedia. 

Prowadzi konsultacje i terapie dzieci z: wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, problemami ortodontycznymi, nieprawidłowościami w budowie obszaru ustno-twarzowego, zaburzeniami funkcji fizjologicznych, zaburzeniami połykania, pozycji spoczynkowej języka oraz oddychania. Konsultuje dzieci wymagające diagnostyki wędzidełek.

Szkolenia, warsztaty

 • Diagnoza i terapia miofunkcjonalna,
 • Kinesiotaping w logopedii, medycynie estetycznej twarzy i fizjoterapii stomatologicznej,
 • Elementy osteopatii w terapii logopedycznej,
 • Kurs czytania dotykowego alfabetu Braille’a.

Aneta Gotówko neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju.

Prowadzi konsultacje, terapie dzieci i młodzieży z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją, wadami wymowy, niepłynnością mowy.

Szkolenia, warsztaty

 • Zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci,
 • Motoryka mała z elementami terapii ręki,
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego,
 • Rozwój mowy poprzez zabawę,
 • Integracja Sensoryczna(SI) i koordynacja wzrokowo-ruchowa -zaburzenia, zabawy wspierające rozwój SI,
 • Wady wymowy u osób upośledzonych umysłowo,
 • Mowa osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • Jąkanie u dzieci. Leczenie i terapia,
 • Wstęp do afazji. Opieka terapeutyczna,
 • Wielospecjalistyczna Terapia Dzieci z Rozszczepami,
 • Wybrane Metody pracy z dziećmi z wadami słuchu.

Agata Dec logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej.

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek logopedia.

Prowadzi terapię dzieci z: wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, alalią, afazją, dysleksją.
Pracuje również jako logopeda w przedszkolu integracyjnym.

Szkolenia, warsztaty

 • Międzynarodowe szkolenie z wprowadzenia do Masażu Shantala Special Care Baby,
 • Jestem! Mówię słowem, znakiem, gestem. Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC dla dzieci z wadą słuchu, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,
 • Wykłady na temat profilaktyki logopedycznej oraz na temat mass mediów a rozwoju mowy dziecka,
 • Edukacja włączająca – od teorii do praktyki.

Jesteśmy grupą kompetentnych, dobranych terapeutów, którzy stale doskonalą swoje umiejętności i wykazują się zaangażowaniem.
Swoim podejściem i postawą staramy się wydobywać najlepsze cechy i motywować dzieci do pracy.
Nastawiamy się na współpracę z rodzicami i wymianę informacji, co stanowi niezbędny element całościowego podejścia do rozwoju i edukacji każdego dziecka. Budujemy relację która sprowadza się do odpowiedzi na pytanie:

Jak wspólnie możemy pomóc dziecku?