Specjaliści

Ewa Wojtyńskaneurologopeda, logopeda, pedagog, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej®, terapeuta ręki. Dyrektor centrum.

Prowadzi terapię dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją i dwujęzycznych. W pracy wykorzystuje techniki Manualnego Torowania Głosek.

Pracuje również z dziećmi wymagającymi korekty wad wymowy oraz wsparcia edukacyjnego w rozwoju.

Szkolenia, warsztaty

 • Terapia neurobiologiczna,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Programowanie języka dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią,
 • Stymultacja mechanizmów lewopółkulowch – usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu,
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera,
 • Techniki terapeutyczne w pracy z osobami jąkającymi się,
 • Dysfagia – objawy zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania,
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka,
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.,
 • Metoda Krakowska® w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Diagnoza i terapia wad wymowy,
 • Metody wywoływania głosek,
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa,
 • Terapia ręki I i II stopnia,
 • Test SON-R 2,5-7 badanie i interpretacja wyników,
 • Warsztaty Manualnego Torowania Głosek (prowadząca Elżbieta Wianecka),
 • Ile? Który? Ćwiczenia podstawowych umiejętności matematycznych przez działanie,
 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF do diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego,
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu NUMICON.

Publikacje

 • „Domino obrazkowe” w „Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym”, wyd. Raabe, Warszawa, 2013,
 • „Zabawy obrazkami – pierwszy osobisty słownik dziecka” w „Gdy dziecko nie mówi”, wyd. Raabe, Warszawa, 2014.

Joanna Słupek

Joanna Słupek logopeda, filolog polski, licencjonowany terapeuta behawioralny, terapeuta ręki. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością logopedia Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz studiów podyplomowych o kierunku Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Prowadzi terapię dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dyslalią. W szczególny sposób interesuje się rozwojem systemu językowego osób ze spektrum autyzmu.
Pracuje także jako logopeda i terapeuta w przedszkolu integracyjnym.

Szkolenia, warsztaty

 • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy,
 • Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej,
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się cz.1,
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce. Kurs 3-modułowy,
 • Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci,
 • PECS – poziom 1,
 • Behawioralna analiza jezyka w intensywnej pracy terapeutycznej z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii,
 • Terapia ręki I i II stopnia.

Agnieszka Piskowska

Agnieszka Piskowskaneurologopeda, logopeda, pedagog, terapeuta ręki, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją, wadami wymowy.
Pracuje również jako neurologopeda w szkole integracyjnej oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Szkolenia, warsztaty

 • Terapia neurobiologiczna,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi,
 • Dysleksja – zagrożenia, diagnoza i terapia w ujęciu Metody Krakowskiej®,
 • Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa,
 • Praca z dzieckiem autystycznym. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Warsztat praktyczny.
 • Ćwiczenia funkcji słuchowych – rozwojowe programowanie terapii,
 • Wykorzystanie metody verbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej,
 • Makaton I stopnia,
 • Integracja Sensoryczna – I i II stopień,
 • Terapia ręki – I stopień,
 • Mowa i komunikacja u osób z autyzmem,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna,
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej,
 • Jak wprowadzić komunikację pozawerbalną dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem? Różne systemy komunikacji AAC ze szczególnym naciskiem na piktogramy,
 • Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak,
 • Terapia manualna w logopedii.

Malwina Kozłowska

Malwina Grudziecka neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog.

Prowadzi terapię dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dyslalią. Doświadczenie zdobywała prowadząc terapię logopedyczną w centrum medycznym.
Pracuje również jako logopeda w szkole podstawowej.

Szkolenia, warsztaty

 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Logopeda na start,
 • Diagnoza i terapia wad wymowy,
 • Warsztaty Metody Castillo-Moralesa,
 • Skala Ryzyka Dysleksji,
 • Praca w klasie międzykulturowej,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień.

Anna Mężyk neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki.

Prowadzi terapię dzieci z: zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją i wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy. Przedmiotem jej zainteresowań jest także szeroko rozumiana wczesna interwencja logopedyczna i praca z niemowlętami.
Pracuje również jako logopeda w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.

Szkolenia, warsztaty

 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji (afazja dziecięca) – diagnoza i terapia,
 • Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia,
 • Integracja Sensoryczna – kurs kwalifikacyjny I i II stopień,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopień, diagnoza, terapia, masaż,
 • Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania- część I i II,
 • Wspomaganie rozwoju mowy w oparciu o metodę Integracji Sensorycznej.

Karolina Kwolek – neurologopeda, logopeda, audiolog, terapeuta ręki.

Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dyslalią, dysleksją.
Zajmuje się także grupowymi zajęciami z logorytmiki.
Pracuje również jako logopeda w ośrodku wczesnej interwencji.

Szkolenia, warsztaty

 • Dysfagia w Pediatrii i Neonatologii,
 • Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego i staw skroniowo-żuchwowy,
 • Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż,
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka,
 • Nowe i stare zabawy muzyczno-ruchowe jako skuteczny środek terapii negatywnych emocji przedszkolaków,
 • Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej – wersja rozszerzona,
 • Zabawy i ćwiczenia wspierające funkcjonowanie ruchowo-sensoryczne dziecka z autyzmem,
 • Pedagogika Marii Montessori. Rozwijanie potencjału człowieka założenia i sposoby realizacji,
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna personalizowana „GENOM-CZŁOWIEK-ŚWIAT-ZAGROŻENIA”.

Kinga Rybińska

Kinga Rybińska logopeda, filolog angielski, pedagog.

Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz artykulacyjnymi. Pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz z dziećmi i młodzieżą z wadami słuchu. Prowadzi terapię osób dorosłych w zakresie wad wymowy oraz emisji głosu.
Pracuje też jako logopeda w szkole podstawowej.

Szkolenia, warsztaty

 • Staż logopedyczny w fundacji dla dzieci i dorosłych z autyzmem Synapsis,
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • Orm vs. afazja,
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego,
 • Sygmatyzm interdentalny – podejście holistyczne,
 • Diagnoza logopedyczna w gabinecie – schemat diagnozy,
 • Mowa bezdźwięczna w gabinecie logopedy,
 • Metody terapeutyczne w dyslalii.

Aleksandra Skibowska neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej®.

Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Udziela także pomocy neurologopedycznej podopiecznym z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością sprzężoną oraz niedosłuchem i alalią.
Na co dzień pracuje również w ośrodku rehabilitacji.

Szkolenia, warsztaty

 • Wspomaganie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością,
 • Wspomaganie karmienia dzieci z MPD,
 • Kinesiotaping w logopedii,
 • Stymulacje mechanizmów lewopółkulowych w zakresie usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych,
 • Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych,
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących,
 • Makaton I stopień,
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy w zakresie wczesnej opieki logopedycznej,
 • Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wg koncepcji NDT-Bobath,
 • Terapia sensomotoryczna i regulacja napięcia mięśniowego obszaru ustno–twarzowego,
 • AAC w zakresie wspomagającej i alternatywnej metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji,
 • Diagnoza i terapia pacjentów z dysfagią,
 • Szkolenie podstawowe PECS,
 • Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń,
 • Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie.

Monika Zalewska – logopeda, filolog polski, terapeuta ręki.

Absolwentka studiów na Wydziale Polonistyki ze specjalnością logopedyczną oraz językoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Wydziale SWPS w Warszawie. W trakcie specjalizacji z neurologopedii.

Prowadzi terapię dzieci z: zaburzeniami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, alalią, afazją, niepełnosprawnością intelektualna, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jąkaniem oraz mutyzmem wybiórczym.
Pracuje również jako logopeda oraz nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.

Szkolenia, warsztaty

 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż,
 • Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne,
 • Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne,
 • Efektywne metody wywoływania głosek,
 • Zaburzenia w komunikowaniu się – aktualne trendy w diagnozie i terapii,
 • Praca z mutyzmem wybiórczym,
 • Logorytmika w praktyce. Zastosowanie w terapii opóźnień w rozwoju mowy oraz w terapii dyslalii,
 • Dziecko z wadą słuchu w gabinecie logopedycznym,
 • Wczesna interwencja logopedyczna w gabinecie,
 • Diagnoza logopedyczna w praktyce – schemat dobrej diagnozy.

Karolina Skowrońska – logopeda, pedagog specjalny. 

Absolwentka pedagogiki specjalnej, ze specjalnością logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studiów magisterskich, kierunek: Logopedia ogólna i kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Prowadzi terapię dzieci z: zaburzeniami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem, alalią, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Pracuje także jako logopeda w przedszkolu.

Szkolenia, warsztaty

 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesitaping medyczny,
 • Nie patrzy nie mówi, nie słucha! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych,
 • SENSO-PSOTY – zabawy wspomagające rozwój dziecka w oparciu o teorię SI,
 • Wczesna interwencja dzieci do 3 r.ż.

Oliwia Szewczyk – logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej. 

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunek logopedia, ze specjalnością wczesna interwencja logopedyczna oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunek logopedia ogólna i kliniczna.
W trakcie specjalizacji z neurologopedii.

Prowadzi terapię dzieci z: wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, zespołami genetycznymi, niedosłuchem, alalią, afazją, niepełnosprawnością intelektualną.
Pracuje również jako logopeda w przedszkolu i żłobku.

Szkolenia, warsztaty

 • Masaż logopedyczny od podstaw,
 • Masaż sfery orofacjalnej,
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w pracy z ORM,
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej,
 • Standardy postępowania logopedyczno-pedagogicznego w przypadku dziecka z podejrzeniem opóźnionego rozwoju mowy,
 • Innowacyjne metody pracy logopedycznej w zaburzeniach motoryki ustno-twarzowej,
 • Kinesiotaping w Logopedii,
 • Badanie słuchu w praktyce logopedy – odczytywanie wyników badań słuchu w dzieci,
 • Logorytmika – ruch, słuch, słowo.

Jesteśmy grupą kompetentnych, dobranych terapeutów, którzy stale doskonalą swoje umiejętności i wykazują się zaangażowaniem.
Swoim podejściem i postawą staramy się wydobywać najlepsze cechy i motywować dzieci do pracy.
Nastawiamy się na współpracę z rodzicami i wymianę informacji, co stanowi niezbędny element całościowego podejścia do rozwoju i edukacji każdego dziecka. Budujemy relację która sprowadza się do odpowiedzi na pytanie:

Jak wspólnie możemy pomóc dziecku?

Facebook

YouTube